วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์


วิสัยทัศน์

เป็นสมาคมนักศึกษาเก่าที่ได้การยอมรับจากทุกหน่วยงานของมหาวิทยาลัยฯ

พันธกิจ

 1. ศรัทธา
  • ดำเนินการบริหารสมาคม ด้วยระบบ ธรรมาภิบาล ตามข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง
 2. สืบสาน
  • ขับเคลื่อนนโยบายและสานต่อกิจกรรมดีๆของสมาคมฯที่ผ่านมา
 3. ส่งเสริม
  • จัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักศึกษาเก่าและนักศึกษาปัจจุบัน ตามความจำเป็น
  • การบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์
  • ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีต่อกัน ระหว่างนักศึกษาปัจจุบัน นักศึกษาเก่าและคณาจารย์
  • สนับสนุนการสื่อสารให้เข้าถึงนักศึกษาเก่า
 4. สามัคคี
  • ทำกิจกรรมหารายได้ร่วมกับชมรมต่าง ๆ
  • เชิดชูเกียรติ ชื่อเสียง ของมหาวิทยาลัย สมาชิกดีเด่น
  • สร้างความรักความผูกพันต่อกันและพร้อมเป็นศูนย์รวมนักศึกษาเก่าทุกรุ่น

กลยุทธ์

 1. ฝ่ายหารายได้
  • จัดหารายได้ประจำและยั่งยืน เพื่อรองรับค่าใช้จ่ายประจำในสำนักงาน
  • ทำกิจกรรมหารายได้ โดยมุ่งเน้นความสามัคคีและการกุศล
 2. ฝ่ายประชาสัมพันธ์
  • ปรับปรุงรูปแบบ เนื้อหาสาระ ของช่องทางสื่อสารออนไลน์ ให้ใช้งานง่าย เป็นปัจจุบันและได้รับความนิยม• ทำฐานข้อมูลสมาชิกให้เป็นระบบ สืบค้นได้ง่าย และเป็นปัจจุบัน
  • ทำระบบออนไลน์ เพื่อการสมัครสมาชิก การประชุม และอื่นๆ
  • ประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆของสมาคมและกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
 3. ฝ่ายทะเบียนและข้อบังคับ
  • ปรับปรุงข้อบังคับให้ถูกต้อง สอดคล้องกับข้อกฏหมาย และรองรับนวัตกรรมใหม่ๆ
  • จัดทำฐานข้อมูลสมาชิก
 4. ฝ่ายกองทุนและการกุศล
  • เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
  • สนับสนุนกิจกรรมของมหาวิทยาลัย และของนักศึกษาปัจจุบัน
 5. ฝ่ายวิชาการและสนับสนุนมหาวิทยาลัย
  • สนับสนุนการจัดกิจกรรม 60 ปีมหาวิทยาลัย
  • จัดอบรม สัมมนา ให้แก่สมาชิก นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และบุคคลทั่วไป
 6. ฝ่ายส่งเสริมและสนับสนุน
  • ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมเพื่อเพิ่มความรักความสามัคคี เช่น กิจกรรม 3 พระจอมฯ กีฬากระชับมิตร และอื่น ๆ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานทุกกิจกรรมให้สร้างความรักความสามัคคี ในหมู่คณะ
  • ส่งเสริมและสนับสนุนการเผยแพร่ชื่อเสียง เกียรติ และความสำเร็จของมหาวิทยาลัย คณาจารย์ และศิษย์ทุกรุ่น