คณะกรรมการสมาคม


คณะกรรมการสมาคมนักศึกษาเก่า สมัยที่ 27
พ.ศ. 2564 – 2567คุณวรัช กุศลมโนมัย
รุ่น   ภาควิชา
คุณสุเมธ สุรบถโสภณ
รุ่น   ภาควิชา
คุณไพรัช เล้าประเสริฐ
รุ่น   ภาควิชา
คุณสุชาติ มหาคุณโชติ
รุ่น   ภาควิชา
คุณบุญชัย เชิญเกียรติประดับ
รุ่น   ภาควิชา
คุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์
รุ่น   ภาควิชา
คุณจรง เจียมอนุกูลกิจ
รุ่น   ภาควิชา
คุณอิทธิพล พสิษฐ์โยธิน
รุ่น   ภาควิชา
คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล
รุ่น   ภาควิชา
คุณสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข
รุ่น   ภาควิชา
คุณสุรชัย จงเลิศตระกูล
รุ่น   ภาควิชา
คุณบุญชัย เทียนวัง
รุ่น   ภาควิชา
คุณธนโชติ มงคลประจักษ์
รุ่น   ภาควิชา
คุณบรรเจิด จิตร์เจริญ
รุ่น   ภาควิชา
คุณชัยวัฒน์ เจริญศรีทอง
รุ่น   ภาควิชา
คุณสถาพร โรจนหัสดิน
รุ่น   ภาควิชา
คุณโชคชัย คุณวาสี
รุ่น   ภาควิชา
คุณสมรส แก้วมงคล
รุ่น   ภาควิชา
คุณชัยรัตน์ นิวัติศิริวงศ์
รุ่น   ภาควิชา
คุณโชคชัย คุณวาสี
รุ่น   ภาควิชา
คุณธนบัติ อึ้งสุวรรณพานิช
รุ่น   ภาควิชา
คุณพรณรงค์ คงกลิ่นสุคนธ์
รุ่น   ภาควิชา