งานประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2564

02 ก.ย. 2021 ข่าวสาร

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 17.00 น. ณ ร้านอาหารเพลิน ห้อง V2 ถ.วิภาวดีรังสิต เป็นประจำทุกปี สมาคมฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญ เพื่อแจ้งผลการดำเนินงาน กิจกรรม และงบการเงิน ให้แก่สมาชิกฯ ได้รับทราบ แต่เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด -19 มหาวิทยาลัยยังไม่เปิดให้จัดงานประชุมภายใน สมาคมฯ จึงได้เปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุม โดยมีสมาชิกมาร่วมครบองค์ประชุม (มาร่วมประชุมห้องV2 45 คน และทางออนไลน์ 15 คน) หลังจากการประชุมเสร็จ สมาคมฯ ได้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาปัจจุบัน จำนวน 25,000 บาท และส่งมอบงานให้แก่คณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ชุดใหม่ พร้อมกับรับประทานอาหารร่วมกัน