มจธ. จัดงานเปิดตัวระบบขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า Secured DOORs หนึ่งในการให้บริการนักศึกษาเก่า มจธ.

08 ส.ค. 2022 ข่าวสาร

 

มจธ. จัดงานเปิดตัวระบบขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า Secured DOORs หนึ่งในการให้บริการนักศึกษาเก่า มจธ.

KMUTT held the launching ceremony of “the Secured Document online request system (Secured Doors)”, one of the services for KMUTT Alumni

Date: August 5, 2022

Venue: Multi-purpose area, 1st Floor, The Office of President Building (KMUTT Bangmod Campus)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำระบบการขอเอกสารทางการศึกษาสำหรับนักศึกษาเก่า (Secured Document online request system : Secured Doors) ที่ให้นักศึกษาเก่าสามารถดำเนินการขอและดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อยกระดับมาตรฐานการให้บริการ โดยคำนึงถึงความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยของข้อมูลให้มากที่สุด โดยได้จัดงานเปิดตัวระบบอย่างเป็นทางการในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 ณ ลานชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี โดยในงาน รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และคุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ นายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดตัวระบบ พร้อมทั้ง ผศ. ดร.ประเสริฐ คันธมานนท์ รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายบริหาร รศ. ดร.เชาวลิต ลิ้มมณีวิจิตร รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา และ รศ. เอนก ศิริพานิชกร ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และในการนี้ คุณสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ คุณสุชาติ มหาคุณโชติ คุณเตชทัต บูรณะอัศวกุล และคุณเฟื่องลดา จิรวิบูลย์ จากสมาคมนักศีกษาเก่าฯ ร่วมมอบดอกไม้แสดงความยินดีให้กับอธิการบดีในวันนี้ด้วย การจัดทำเอกสารทางการศึกษา เป็นงานบริการที่สำคัญอย่างหนึ่ง แต่ในอดีตมีความลำบากในการติดต่อประสานงาน การชำระค่าธรรมเนียม มจธ. จึงได้พัฒนาระบบ Secured Doors เพื่อเป็นระบบสำหรับการให้บริการเอกสารทางการศึกษา ซึ่งนักศึกษาเก่าสามารถดำเนินการขอและดาวน์โหลดเอกสารผ่านระบบได้ด้วยตนเอง ลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานเพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกแก่ผู้รับบริการ ทั้งนี้เอกสารดิจิทัลที่ส่งให้กับนักศึกษาสามารถตรวจสอบความเป็นเอกสารต้นฉบับ ผ่านสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ