พิธีมอบรางวัลศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี 2563

09 ก.พ. 2022 ข่าวสาร

สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ. ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2563 ที่ได้รับรางวัล เมื่อวันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ผ่านมา

ณ สโมสรราชพฤกษ์ ภายหลังการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 สมาคมฯ ได้ทำการมอบโล่เกียรติยศ เพื่อประกาศเกียรติคุณให้แก่นักศึกษาเก่าดีเด่น เป็นจำนวน 10 สาขา ทั้งหมด 20 ท่าน ที่สร้างคุณประโยชน์ในด้านต่างๆ ให้แก่มหาวิทยาลัย สมาคมฯ และสังคม อย่างต่อเนื่องเสมอมา โดยมี คุณธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา นายกสมาคมฯ วาระปีพศ.2562 เป็นผู้มอบรางวัล และได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.สุวิทย์ แซ่เตีย อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) มาเข้าร่วมพิธีมอบรางวัลกับนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2563 รายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1.รศ.ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์ ได้รับรางวัล สาขาความเป็นเลิศทางวิชาการ

2.ผศ.ดร.สืบพงศ์ ปราบใหญ่ ได้รับรางวัล สาขาความเป็นเลิศทางวิชาการ

3.ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ ได้รับรางวัล สาขานักบริหารราชการ

4.นายชยธรรม์ พรหมศร ได้รับรางวัล สาขานักบริหารราชการ

5..นายมณฑล ฉายอรุณ ได้รับรางวัล สาขานักบริหารการศึกษา

6.ดร.วิโรจน์ บัวคลี่ ได้รับรางวัล สาขานักบริหารรัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน

7.นายชนินทร์ เย็นสุดใจ ได้รับรางวัล สาขานักธุรกิจภาคเอกชน (นักบริหารการเงิน)

8.นายอำนวย กาญจโนภาศ ได้รับรางวัล สาขานักธุรกิจภาคเอกชน (เจ้าของธุรกิจ)

9.นายพรเทพ ศักดิ์สุจริต ได้รับรางวัล สาขานักธุรกิจภาคเอกชน (เจ้าของธุรกิจ)

10.นายวรัช กุศลมโนมัย ได้รับรางวัล สาขานักธุรกิจภาคเอกชน ได้รับรางวัล (นักบริหารธุรกิจ)

11.นายสุรศัดิ์ โตวนิชย์ ได้รับรางวัล สาขานักธุรกิจภาคเอกชน ได้รับรางวัล (นักบริหารธุรกิจ)

12..นายปานเทพ พัวพงษ์พันธ์ ได้รับรางวัล สาขาผู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

13.ผศ.ยุทธนา มหัจฉริยวงศ์ ได้รับรางวัล สาขาผู้ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต

14.นายเรืองชัย ผแดนนอก ได้รับรางวัล สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ และสมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.

15.นายพิเชฐ รัตนประสิทธิ์ ได้รับรางวัล สาขาผู้ทำคุณประโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ และสมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.

16.นายยุทธพงศ์ สืบฟัก ได้รับรางวัล สาขาผู้ทำคุณปนะโยชน์ให้มหาวิทยาลัยฯ และสมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.

17.นายจีระศักดิ์ ปราชญ์โกสินทร์ ได้รับรางวัล สาขานักบริการสังคมหรือผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม

18.นายสมจิตร์ เปี่ยมเปรมสุข ได้รับรางวัล สาขานักบริการสังคมหรือผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม

19.นายธานินทร์ ตันประวัติ ได้รับรางวัล สาขานักบริการสังคมหรือผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม

20.นายปลอดภัย ชุณหจินดา ได้รับรางวัล สาขานักบริการสังคมหรือผู้ทำคุณประโยชน์ เสียสละเวลาเพื่อส่วนรวม