เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

24 ธ.ค. 2021 ข่าวสาร

เรียน สมาชิกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 ตามเอกสารที่แนบมาดังนี้
โปรดส่งแบบตอบรับ หรือแจ้งการเข้าร่วมประชุมภายในวันที่ 20 มกราคม 2565