เรียน ประธานชมรม มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน

13 ธ.ค. 2021 ข่าวสาร

เรียน ประธานชมรม

ด้วยสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีวัตถุประสงค์ในการสนับสนุนให้นักศึกษาเก่า-นักศึกษาปัจจุบัน ได้มีการพบปะสังสรรค์ และทำกิจกรรมร่วมกัน เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างกัน

และ/หรือ ทำประโยชน์ให้กับมหาวิทยาลัย หรือ สังคม

ในการนี้ หากทางชมรมของท่าน จัดให้มีกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น สามารถเสนอโครงการ เพื่อขอรับเงินสนับสนุนในการทำกิจกรรมได้ที่สมาคมนักศึกษาเก่ามจธ.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ