ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนหรือการเปลี่ยนแปลงกรรมการของสมาคมฯ วาระปี 2562-2564

03 ก.ย. 2021 ข่าว , อบรม

เนื่องด้วยสมาคมฯ มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการ วาระปี 2562-2564 จึงขอประกาศรายนาม ดังต่อไปนี้