อบรมพิเศษ Process Hazard and Risk Management

03 ก.ย. 2021 ข่าว , อบรม

สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมถ์
ร่วมกับภาควิชาวิศวกรรมเคมี
และมูลนิธิเพื่อภาควิชาวิศวกรรมเคมี บางมด มจธ.
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมพิเศษ หัวข้อ
Process Hazard and Risk Management

 

โดย
คุณเอกพล ผู้พัฒน์
ที่ปรึกษาอาวุโสด้าน Process safety
บริษัท PTT Energy Solution จำกัด
ศิษย์เก่าวิศวกรรมเคมี รุ่นที่ 11
วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2560 เวลา 08:30-16:00 น.
ณ ห้อง Seminar X 11.7 ชั้น 11 อาคาร Kx
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

 

รายละเอียดการลงทะเบียนและชำระเงิน
ขั้นตอนในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
1. ให้ผู้เข้ารับการอบรมกรอกใบสมัครเข้าร่วมอบรมและส่งที่สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ฯ หรือทาง E-mail : info.kmutta@gmail.com หรือทางโทรสาร 0-2872-9005 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
2. อัตราค่าลงทะเบียนอบรมหัวข้อ “Process Hazard and Risk Management” คนละ 3,000.- บาท
วิธีการชำระเงินผ่านธนาคาร
• ชำระผ่านธนาคารในนาม สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
• ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 237-213232-3
• กรณีชำระผ่านธนาคารให้แฟ็กซ์สำเนาการสั่งจ่ายเงิน (สลิปเงินโอน) ส่งให้สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ.ฯ ทางโทรสาร 0-2872–9005 ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560
วิธีการชำระเงินสด
• ชำระเงินสดที่สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ. ฯ หรือหน้างาน
เอกสารประกอบการลงทะเบียน (ณ วันฝึกอบรม)
• ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรม
• สำเนาบัตรประชาชนของผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 1 ฉบับ (พร้อมรับรองสำเนา)