ประกาศ การแต่งตั้งคณะกรรมการการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ ปี 2564

03 ก.ย. 2021 ข่าว , ประกาศ

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ และได้แต่ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้น ดังนี้