"เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" (Quality Youths Scholarship of The Year 2021)

13 ม.ค. 2022

ทุนการศึกษา "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" (Quality Youths Scholarship of The Year 2021)

นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับทุนการศึกษา "เยาวชนคุณภาพแห่งปี 2021" (Quality Youths Scholarship of The Year 2021) พร้อมใบประกาศเกียรติคุณเพื่อยกย่องและ      เชิดชูเกียรติ จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี รศ. ดร.ประสิทธิ์ ทีฆพุฒิ ประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้มอบทุนการศึกษาดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์