รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร ได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564

08 ธ.ค. 2021

รศ. ดร.ชัยรัตน์ ตรีทรัพย์สุนทร นักวิจัยสถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ และอาจารย์ประจำสายวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี ได้รับรางวัล "นักเทคโนโลยีรุ่นใหม่ ประจำปี 2564 " จากมูลนิธิส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในพระบรมราชูปถัมภ์ ผลงาน "กำแพงต้นไม้บำบัดมลพิษชนิดควบคุมตัวเองอัตโนมัติ "ผลงานที่ได้รับรางวัลฯ เป็นเทคโนโลยีที่ผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีการใช้พืชบำบัดมลพิษ และเทคโนโลยีตัวดูดชับกับการออกแบบด้านวิศวกรรมศาสตร์ ในการดึงดูดอากาศที่ปนเปี้อนเข้ามาปะทะกับพื้นที่ปลูกพืชด้วยอัตราการไหลเวียนอากาศที่เหมาะสม เพื่อบำบัดอากาศในบริเวณ โดยรอบจากฝุ่น ควัน และมลพิษทางอากาศให้สะอาดขึ้น ผลงานดังกล่าวได้ยื่นจดสิทธิบัตร และ อยู่ระหว่างการพัฒนาในเชิงพาณิชย์ ซึ่งคาดว่าจะเป็นก้าวแรกในการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสีเขียวอย่างเป็นรูปธรรมและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับคนไทย