ทีมวิจัย SMART LAB ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards)

02 ธ.ค. 2021

 

ทีมวิจัย SMART LAB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards)

ระกอบด้วย นายณัฐนัย วรวิจิตราพันธ์ นักศึกษาระดับบริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมชีวภาพ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และนายสรธรณ์ คูชัยยานนท์ นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับปริญญาตรี รางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย (Thailand Innovation Awards) สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากผลงาน "อุปกรณ์ถ่างขยายผนังหัวใจห้องบนจากโลหะผสมจำรูปสำหรับรักษาภาวะหัวใจล้มเหลว (Atrial Depressurized Device from Shape Memory Alloys for Heart Failure Treatment)"