การแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest Thailand Championship 2022

03 ส.ค. 2022

นักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ได้แก่ นายชนุดร เชื้อพราหมณ์ นายณัฐพงศ์เยี่ยมชัยภูมิ นายศิรสิทธิ์ ตัณฑะเตมีย์ นายธนภูมิ เรืองไพศาล นายสรวิชญ์ ศรีใหม่ นายธนวัฒน์เรืองอริยฉัตร นายกำธร โทนสังข์อินทร์ และนายอนีส สายสลาม ในนามทีม MODFIRE@FIET ได้รับ"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2" จากการแข่งขันหุ่นยนต์ ABU Robot Contest ThailandChampionship 2022 ภายใต้หัวข้อ "พิชิตวัฏจักรหอคอย สู่แดนภารตะ" โดยมี ดร.กัญญุมา คามาตะ อาจารย์ประจำ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการแข่งขันดังกล่าวจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมกับบริษัท อสมท. จำกัด(มหาชน) และสมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (ส.ส.ท.) เมื่อวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2565 มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการนำความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม และทักษะวิชาชีพมาพัฒนาหุ่นยนต์ และยกระดับต่อยอดผลงานให้มีศักยภาพสูงสุด