ขอแสดงความยินดีกับบุคลากร

20 พ.ค. 2022

รางวัลผลงานวิจัยแห่งชาติที่มีผลกระทบสูง ประจำปี 2565

       (Prime Minister's TRIUP Award for Research Utilization with High Impact 2022)

       รางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง (Deep Technology) คณะผู้วิจัย ได้แก่

      - รศ. ดร.อนรรม ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.

- ผศ. ดร.ณัฐชัย พงษ์ประเสริฐ อาจารย์ประจำ สาขาวิชาเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว คณะทรัพยากรชีวภาพ  และเทคโนโลยี มจธ.

- ผศ. ดร. ทพ.พีระพงศ์ สันติวงศ์ หัวหน้าภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

- นายทวีศักดิ์ เลิศเธียรดำรง บริษัทสมาร์ทแมท อินโนเวชั่น จำกัด ได้รับ "รางวัลระดับดี สาขาเทคโนโลยีขั้นสูง

   (Deep Technology)" จากผลงาน "ลวดจัด ฟันวัสดุฉลาดเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดฟันของคนไทย" โดยได้รับใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจากกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จำนวน 100,000 บาท