ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณยง และอาจารย์กิตติ ธำรงอภิชาตกุล อาจารย์ประจำ สังกัดสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้พัฒนาผลงาน "ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ "

14 มี.ค. 2022

ดร.ปราการเกียรติ ยังคง ผศ. ดร.สุภชัย วงศ์บุณยง และอาจารย์กิตติ ธำรงอภิชาตกุล อาจารย์ประจำ
สังกัดสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม ได้พัฒนาผลงาน "ระบบป้องกันการเกิดแผลกดทับอัตโนมัติ "
ละได้รับคัดเลือกเป็น 1ใน9 นวัตกรรมจากประทศไทย เข้าร่วมโครงการบริหารจัดการง
นาผลงานวิจัยและนักวิจัย ปี 2565 (Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Program
Leaders in Innovation Fellowships (LIF) Programme เป็นโครงการความร่วมมีอระหว่างสำนักงาน
สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) สำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
(สวทช.) หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (บพบ) และ
The Royal Academy of Engineering (RAEn3 ประเทศอังกฤษ เพื่อสนับสนุนให้นักวิจัยและผู้ประกอบการไทย
สามารถนำผลงานวิจัยและนวัตกรรมมาจัดทำแผนธุรกิจ ผลักดันให้ผลงานวิจัยเกิดการใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์ Commercialization) รวมถึงการสร้างเครือข่ายของนักวิจัยและผู้ประกอบการ (Technology
Entrepreneurs) โดยผ่านการอบรมให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญและนักลงทุน Venture Capitalists ทั้งใน
ประเทศไทยและประเทศอังกฤษ ซึ่งบุคลากรทั้ง 3 คน จะเข้ารับการอบรมตามโปรแกรมของประเทศ
อังกฤษในช่วงเดือนมกราคม กันยายน 2565