ได้รับทุนการศึกษา 37,500 บาท จากผลงาน "อุปกรณ์ ยึดตรึงกระดูกสันหลังความแข็งสูง

14 มี.ค. 2022

รางวัลชมเชย
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้แก่ นายพัทธ์กรณ์
เชี่ยวเอี่ยมวัฒนา นางสาววรรณภรณ์ เพ็ญนารา และนางสาวนันท์ทากานต์ เวียงสีมา ได้รับ
"รางวัลชมเชย" ระดับอุดมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 37,500 บาท จากผลงาน "อุปกรณ์
ยึดตรึงกระดูกสันหลังความแข็งสูงเพื่อป้องกันความเสียหายจากการใช้งานด้วยกระบวนการ
ปรับผิวแบบการยิงอนุภาคละเอียด" ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่นำเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรม
ยานยนต์มาประยุกต์ใช้กับวัสดุทางการแพทย์ เพื่อให้อุปกรณ์มีการใช้งานได้ยาวนานขึ้น
ลดโอกาสการเกิดโรคแทรกช้อนและความเจ็บปวดสำหรับผู้ใช้งาน โดยมี รศ. ดร.อนรรฆ
ขันธะชวนะ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
การประกวดดังกล่าว จัดโดย ฟอร์ด ประเทศไทย ร่วมกับสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน
สถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาคสนาม มจธ. และ บริษัท ทีวีบูรพา จำกัด ประกาศรางวัลเมื่อวันที่
3 ธันวาคม 2564 ณ อาคาร Knowledge Exchange (KX) มจธ.