การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Ford+ Innovator Scholarship 2021 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร

14 มี.ค. 2022

การประกวดโครงงานสิ่งประดิษฐ์ Ford+ Innovator Scholarship 2021
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล และภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ได้แก่ นายวชิรวิทย์ รางแดง นายปภังกร สุขเพ็ญ และ นางสาวรุ่งอรุณ คุณสมิตปัญญา ได้รับ
"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1" ระดับอุดมศึกษา ได้รับทุนการศึกษา 120,000 บาท จากผลงาน
"โมดูลชับแรงกระแทกน้ำ จากการขับรถในช่วงสถานการณ์น้ำท่วม (Water Shock
Absorbing Module from Driving During a Flood Situation)" ซึ่งพัฒนาเพื่อป้องกัน
การเกิดความเสียหายกับบ้านเรือนและรถจักรยานยนต์ที่เกิดจากการขับรถในสถานการณ์
น้ำท่วม รวมทั้งสามารถใช้แทนแผงกั้นน้ำรองรับระดับน้ำที่สูงกว่า และนำไปปรับใช้กับชุมชน
ริมคลองที่ได้รับผลกระทบจากแรงกระแทกของคลื่นน้ำจากการแล่นเรือได้ โดยมี ดร.กำธร
เสพย์ธรรม อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา