มจธ. ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนด้านบริหารธุรกิจ จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (The Association to Advance Collegiate Schools of Business : AACSB)

14 มี.ค. 2022

บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ
ระตับสากล จาก AACSB (The Association to Advance Collegiate Schools of Business)
บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม (Graduate Schod of Managemnent and Innovation : GMI)
มหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับการรับรองมาตรฐานการเรียนการสอนต้านบริหารธุรกิจ
จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาทางด้านบริหารธุรกิจ (The Association to Advance
Collegiate Schools of Business : AACSB) โดยเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจ 1 ใน 8 ของ
ประเทศไทย และ 1 ใน 937 สถาบันจาก 60 โระเทศทั่วโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก AACSB
จากความสำเร็จนี้ บัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรมมุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศและยกระดับคุณภาพ
ทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง พร้อมก้าวสู่ความเป็นสากล