โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (H-New Gen Award 2021)

14 มี.ค. 2022

โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021 (H-New Gen Award 2021)
นักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
ได้รับรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น โครงการ Thailand New Gen Inventors Award 2021
(H-New Gen Award 2021) ในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2564- 2565 ดังนี้
รางวัลเหรียญทอง กลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ
นายสันติ นกยอด นางสาวนพฤยา พงศ์พัฒษ์ นางสาวศุภาลัย ทรงราชา และนางสาวกมเลศ
วงศ์ภักดี ได้รับรางวัลเหรียญทอง กลุ่มพลังงานเคมีและวัสดุชีวภาพ จากผลงาน "ผลิตภัณฑ์
กำจัดคราบน้ำมันในน้ำเสียด้วยเชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์"
ㆍรางวัลเหรียญเงิน กลุ่มแพทย์และสุขภาพ
วสุตารัตน์ รอดพาล นางสาวกุลสตรี มีเงิน นางสาวณัฐธิตา ตันเจริญ นางสา
ธนาวิชิตฤกษ์ และนางสาวณัฐล เชื้อโตหลวง ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กลุ่มแพทย์และสุขภาพ
จากผลงาน "เปปไทต์ค็อกเทลถนอมอาหารทตแทนการใช้สารเคมีเพื่อสุขภาพ"
* รางวัลเหรียญเงิน กลุ่มเกษตร
นางสาวกัณทิรา อินทร์เจริญ นางสาวกานต์ญาณี ตรีแก้วฟ้าทอง และรายทศพร ปรมวาณิช
ได้รับรางวัลเหรียญเงิน กลุ่มเกษตร จากผลงาน "ผลิตภัณฑ์แบคที่เรียกรดแลคดิก
ประสิทธิภาพสูงเพื่อเร่งการเจริญของไก่ในฟาร์มเอกชน"