นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ" นายกานต์ณัฐ สกุลแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับ "รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1"

14 มี.ค. 2022

การแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2 ปี พ.ศ. 2565 ระดับมหาวิทยาลัย
นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ครั้งที่ 2
ปี พ.ศ. 2565 ระตับมหาวิทยาลัย (BSRU Royal Trophy English Speech Competition 2022)
ได้แก่
นายอัครพันธ์ ทวีศักดิ์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา ได้รับ "รางวัลชนะเลิศ"
นายกานต์ณัฐ สกุลแก้ว ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด ได้รับ
"รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1"
การแข่งขันดังกล่าว จัดโดยสำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ายอาเซียน มหาวิทยาลี่ ไชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565