รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาศสนาม การแข่งขันตังกล่าวจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลย่อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) (GISTDA) ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565

14 มี.ค. 2022

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
นักศึกษาสถาบันวิทยาการหุ่นยนต์ภาศสนาม ได้แก่ นางสาวชาติญา อาจซน นางสาวนภัสสูร
เตชะสมบูรณากิจ นายปวีณ์กร บัวสาคร นายวสุพล เฮงศรีธวัช และนายธนภัทร พานบัว
ในนามทีม "ไฟปาป่าป้ป๊ป่า" ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันตับ 1 การแข่งข้นเสนอไอเดีย
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการไฟป่า ด้วยเทคโนโลยีดาวเทียม และ Big Data
จากผลงาน "แบบจำลองการทำนายความน่าจะเป็นของการเกิดไฟป่าในแต่ละพื้นที่ "
เพื่ อให้เจ้ าหน้าที่ ส่วนควบคุมไฟป่ าใช้ประกอบการวางแผนจัดการเชื่อเพลิงอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดยใช้ข้อมูลในการสร้างโมเตล ประกอบด้วย ข้อมูลภูมิอากาศต่างๆ เช่น
อุณหภูมิ ปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม ข้อมูลภูมิประเทศ เช่น ความลาดชัน ความสูง และ
ทิศทางความลาดเอียง ตัชนีความหลากหลายของพืชพันธุ์ การเกิดจุต Hotspot และประวัติ
การเกิตไฟป่า ได้รับเกียรติบัตร โล่ และเงินรางวัล จำนวน 20,000 บาท
การแข่งขันตังกล่าวจัดโดยสำนักงานพัฒนาเทคโนโลย่อวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน)
(GISTDA) ประกาศผลรางวัลเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2565