นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

14 มี.ค. 2022

 


ครงการประกวดนวัตกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล "PTTEP Teenergy : Young Ocean
for Life Innovation Challenge" ภายใต้โครงการ PTTEP Teenergy ปีที่ 7
บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัต (มหาชน) ไต้ประกาศรางวัลผลงานนวัตกรรมอนุรักษ์
ทรัพยากรทางทะเล จำนวน 3 หัวข้อ ต้แก่ Provide, Protect และ Preserve โดยมีนักศึกษา
จากมหาวิทยาลัยเทศโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีร่วมกับสถาบันการศึกษาอื่น ได้รับรางวัลดังนี้
รางวัลชนะเลิศ หัวข้อ Provide
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง และมหาวิทยาลัยมหิตล ในนามทีม "Scraber" ได้รับรางวัลชนะเลิศ
หัวข้อ Provide จากผลงาน "The automatic warning of crab molting detection
by application" ดังนี้
- นางสาวปาริฉัตร เศียรอินทร์
นักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ.
- นายจักรพันธ์ ปาทาน
- นางสาวอพินญา คงคาเพชร
- นางสาวรชนิซล ยังพลขันธ์