ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ ได้รับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021" (Quality Persons of Year 2021) ด้านเทคโนโลยีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีแห่งประเทศไทย

13 ม.ค. 2022

ศาสตราจารย์ ดร.สมชาติ โสภณรณฤทธิ์ อาจารย์ คณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ ผู้เชี่ยวชาญด้าน เทคโนโลยีอบแห้งและพลังงานทดแทน ได้รับรางวัล "บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021" (Quality Persons of Year 2021) ด้านเทคโนโลยีจากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เมื่อ 9 ธันวาคม 2564 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.เกษม จันทร์แก้ว องคมนตรี เป็นประธาน

         รางวัลดังกล่าวเป็นการประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ รวมถึงยกย่องเชิดชูการเป็นแบบอย่างที่ดีในการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้เพื่อสาธารณะ ประโยชน์ ซึ่งสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีกับอนุชนรุ่นหลังต่อไป