เชิดชูเกียรติ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน

02 ธ.ค. 2021

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563            จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายแล้ว และมีกำหนดการใหม่ต่อไป

กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้รับปริญญาแพทย์ศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2563 จากมหาวิทยาลัยมหิดล โดยจะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายแล้ว และมีกำหนดการใหม่ต่อไป