ทำเนียบนายกสมาคมนักศึกษาเก่า

นายเกรียงไกร  เกิดเปี่ยม

สมัยที่ 1
พ.ศ.2512 – 2514

นายวรพันธ์ ปิณฑวณิช

สมัยที่ 2,3
พ.ศ.2514 – 2518

นายวิวัฒน์ วงศ์กิจบัญชา

สมัยที่ 4 , 5
พ.ศ.2518 – 2522

รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง

สมัยที่ 6 , 7
พ.ศ.2522 – 2526

นายระพี พฤกษวัน

สมัยที่ 8
พ.ศ.2526 – 2528

นายธนา ธนวิบูลย์

สมัยที่ 9 , 10
พ.ศ.2528 – 2532

รศ.เกษม เพชรเกตุ

สมัยที่ 12 , 13
พ.ศ.2518 – 2522

นางผานิต ตัณฑเศรษฐี

สมัยที่ 12 , 13
พ.ศ.2534 – 2538

นายมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์

สมัยที่ 14
พ.ศ.2538 – 2540

นายบริพัตร ไชยวุฒิ

สมัยที่ 15
พ.ศ.2540 – 2542

พลเรือโทสมภพ เสตะรุจิ

สมัยที่ 16
พ.ศ.2542 – 2544

นายสมิท แช่มประสิทธิ์

สมัยที่ 17
พ.ศ.2544 – 2546

รศ.สิริวัฒน์ ไชยชนะ

สมัยที่ 18 , 19
พ.ศ.2546 – 2550

นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม

สมัยที่ 20
พ.ศ.2550 – 2552

นายแสงไชย รัตนโชตินันท์

สมัยที่ 21
พ.ศ.2554 – 2558

นายพีระพงษ์ อัจฉริยชีวิน

สมัยที่ 22 , 23
พ.ศ.2554 – 2558

รศ.ดร. สุรเชษฐ์ ชุติมา

สมัยที่ 24
พ.ศ.2558 – 2560

ดร.สุรเดช จิรัฐิติเจริญ

สมัยที่ 25
พ.ศ.2560 – 2562

ธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา

นายธนวัฒน์ ติณสุรวัฒนา

สมัยที่ 26
พ.ศ.2562 – 2564