คณะกรรมการการเลือกตั้งสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประกาศรับรองผลคะแนนสูงสุด นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ วันอาทิตย์ที่ 4 ตุลาคม 2563 เวลาประมาณ 19:00 น.  (ภายหลังจัดให้สมาชิกสามัญ ลงคะแนนเลือกตั้งนายกสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ วาระปี 2564-2567 ระหว่างเวลา 08:30-18:00 น.ในวันดังกล่าว)

Banner Content
Tags: