ด้วย กกต.สมาคมฯ ได้ประกาศกำหนดวันรับสมัครเลือกตั้งนายกสมาคมฯ วาระปี 2564-2567 ระหว่างวันที่ 1-20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 นั้น ได้มีผู้ยื่นเอกสารสมัครเข้ารับการเลือกตั้งนายกสมาคมฯ จำนวน 1 ท่าน คือ นายสมเกียรติ ศิลวัฒนาวงศ์ ตามรายละเอียด ดังนี้

 

Banner Content
Tags: