เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีการจัดประชุมใหญ่สามัญ และได้แต่ตั้งคณะกรรมการเลือกตั้งขึ้น ดังนี้

Banner Content
Tags: ,