Monday, April 22, 2019
Banner Top

สมาคมศิษย์เก่า

สมาคม นักศึกษาเก่า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี คือ จุดศูนย์กลางการรวมตัวของ นักศึกษาเก่าที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มาพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งเป็นจุดศูนย์กลางในการระดมมันสมอง แรงกาย แรงใจในการสร้างสรรค์สถาบันฯ ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป ได้ก่อตั้งเมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2512 สมาคมฯเริ่มก่อตั้งโดยจดทะเบียนที่สันติบาล เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2512 ใช้ชื่อว่า “สมาคมนักศึกษาเก่าวิทยาลัยเทคนิคธนบุรี” มี นายเกรียงไกร เกิดเปี่ยม (ไฟฟ้า 1) เป็นนายกสมาคมคนแรก..

พ.ศ.2514 – พ.ศ.2518 นายวรพันธ์ ปิณฑวณิช (โยธา 4) เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 2 ได้ร่างข้อบังคับใหม่และเปลี่ยนชื่อสมาคมฯเป็น “สมาคมนักศึกษาเก่าสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี“ ตามชื่อใหม่ของสถาบันที่ได้เปลี่ยนแปลง

พ.ศ.2518 – พ.ศ.2522 นายวิวัฒน์ วงศ์กิจบัญชา (เครื่องกล 1) นายกสมาคมฯคนที่ 3 สมัยต่อมา ได้นําข้อบังคับใหม่และชื่อใหม่ที่กรรมการชุดก่อนได้ยกร่างไว้เรียบร้อยแล้ว ไปขอแก้ไขที่สันติบาลเมื่อ 26 กันยายน พ.ศ.2518 ตามเลขทะเบียนลําดับที่ จ.997

พ.ศ.2522 – พ.ศ.2524 รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง (เครื่องกล 4) เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 4 ผศ.พยูร เกตุราย และ รศ.ดร.ไพบูลย์ หังสพฤกษ์ เห็นว่าสถาบันฯ มีอายุครบ 20 ปี แล้ว และสมาคมนักศึกษาเก่า ยังไม่เข้มแข็งพอ จึงปรึกษาหารือกันว่าทําอย่างไรสมาคมฯจึงจะมีบทบาทช่วยเหลือเกื้อหนุนสถาบันฯ เป็นฐานทั้งกําลังทรัพย์ และกําลังความคิดให้สถาบันฯ

พ.ศ.2524 – พ.ศ.2526 รศ.ดร.เดช พุทธเจริญทอง (เครื่องกล 4) เป็นนายกสมาคมฯสมัยที่ 2
รศ.เกษม เพชรเกตุ และนายเกษม โสตถิวัฒน์ เป็นอุปนายก อาจารย์พยูร เกตุกราย เป็นเหรัญญิก ได้เริ่มจัดการประชุมสมาคมฯ เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2524 และช่วงเดียวกันนี้เอง สถาบันฯ 3 วิทยาเขต เริ่มแยกตัวออกจากกัน จึงได้ร่างพระราชบัญญัติขึ้นมา ซึ่งตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้แทนของสมาคมฯจะต้องเป็นกรรมการสภาสถาบัน 2 ตําแหน่ง ซึ่งสมาคมฯ ตกลงกันว่ากรรมการ
2 ท่านนี้ หากท่านใดเป็นนายกสมาคมฯ จะต้องเป็นกรรมการสภาสถาบันฯด้วย ส่วนที่เหลืออีก 1 ตําแหน่งให้กรรมการสมาคมฯ คัดเลือกจากศิษย์เก่าผู้ที่เหมาะสม

พ.ศ.2526 – พ.ศ.2528 คุณระพี พฤกษวัน (เครื่องกล 2) เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 5 โดย มี รศ.เกษม เพชรเกตุและนายพิชัย พรหมแพทย์ เป็นอุปนายกซึ่งในสมัยนี้ไม่มีการเก็บเงินค่าสมาชิก และได้มีการจัดการแข่งขันโบว์ลิ่งขึ้นเพื่อหาเงินมาใช้จ่ายกิจกรรมของสมาคมฯ อีกทั้งได้สนับสนุน การจัดทําเอกสาร ประสานงานสมาคมขึ้น โดย ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ เป็นผู้จัดทํา

พ.ศ.2528 – พ.ศ.2532 คุณธนา ธนวิบูลย์ (เครื่องกล 3) เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 6 และเป็นนายก 2 สมัยติดต่อกัน มีคุณวิเชียร ชํานาญกิจ และคุณเสาวณี เนียมสอน เป็นอุปนายกสมัยที่ 1 มี ดร.มานพ ศรีตุลยโชติ และคุณผาณิต ตัณฑเศรษฐี เป็นอุปนายกสมัยที่ 2 และอาจารย์พยูร เกตุกราย เป็นเหรัญญิก

พ.ศ.2532 – พ.ศ.2534 รศ.เกษม เพชรเกตุ (โยธา 6) เป็นนายกสมาคมฯคนที่ 7 โดยมี นายวิเชียร ชํานาญกิจ (อุตสาหการ 8) นายอาทร ผดุงเจริญ (ฟิสิกส์ 19) เป็น อุปนายก นางเสาวณี เนียมสอนเป็นเหรัญญิก นางสาวพรรณี ศรีสุวรรณนิติ เป็นนายทะเบียน มีนโยบายเดียวคือ สร้างที่ทําการถาวร ของสมาคมสร้างสรรค์ความสามัคคีโดยเชิญตั้งแต่มดรุ่น 1 ถึงรุ่น 23 เป็น กรรมการสมาคม เน้นนักศึกษาเก่าจากทุกคณะเป็นกรรมการสมาคมฯ อาคารที่ทําการถาวรของสมาคมสถาบันฯ ได้อนุมัติสถานที่ด้านหน้าของสถาบันฯไว้แล้ว

ตั้งแต่สมัยคุณธนา ธนวิบูลย์ เป็นนายกสมาคมฯ พอถึงสมัยที่ รศ. เกษม เพชรเกตุ เป็นนายก จึงได้มอบหมายให้อาจารย์โสภณ สุวรรณนาคินทร์ และ สํานักงานสถาปนิกมาเดทไลน์ ทําการออกแบบ และก่อสร้างโดยได้เงินสนับสนุนในการก่อสร้างจาก นักศึกษาเก่าจนแล้วเสร็จ ที่ทําการสมาคมฯ เป็นสํานักงานเนื้อที่ 72 ตารางเมตร และห้องเอนกประสงค์ เนื้อที่ 144 ตารางวา

พ.ศ.2534 – พ.ศ.2538 คุณผาณิต ตัณฑเศรษฐี (เครื่องกล 4) ได้รับเลือกตั้งเป็นนายกสมาคมฯคนที่
8 ดํารงตําแหน่งถึง 2 สมัย ได้จัดกิจกรรมต่างๆ ไว้มากมาย และได้จัดสรรเงินช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของนักศึกษาปัจจุบันซื้อโต๊ะ เก้าอี้ และติดตั้งแอร์คอนดิชั่น ในที่ทําการสมาคม พร้อมทั้งได้ศึกษาชื่อของนักศึกษาของสถาบันฯ ที่ประสพความสําเร็จในการดําเนินชีวิต และทําคุณประโยชน์ให้กับสถาบันฯ และส่วนรวมให้ได้รับ ปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ซึ่งนักศึกษาเก่าท่านแรกที่มีโอกาสได้รับปริญญาบัตรดุษฏีบัณฑิต กิตติมศักดิ์จากสถาบันฯคือ นายธีระพล พฤกษาทร (เครื่องกล 5)

พ.ศ. 2538 – พ.ศ.2539 นายมานิตย์ กตัญญูวิวัฒน์ (โยธา 8) ได้รับเลือกตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนายกสมาคมฯ คนที่ 9 ซึ่งในยุคนี้สมาคมฯ

ได้มีการดําเนินงานอย่างแข็งขัน มีการประชุมสมาคมฯ เฉลี่ยเดือนละ 1 – 2 ครั้ง มีการริเริ่มและดําเนินกิจกรรมหลากหลายด้าน งานที่เป็นโครงการใหญ่ และใช้ระยะเวลาในการทํางานยาวนาน เช่น โครงการจัดทําทําเนียบมดโปร ซึ่งถือเป็นครั้งของแรกของเมืองไทย ที่ได้จัดทําทําเนียบรุ่นนักศึกษา เก่า ฐานข้อมูลรายชื่อบริษัท ฐานข้อมูลค้นหาตามกลุ่มอาชีพและฐานข้อมูลทําเนียบมดภูธรมารวมอยู่ในเลม่เดียวกัน ซึ่งจะทําให้เป็นทําเนียบรุ่นที่มีคุณค่า สามารถใช้เป็นประโยชน์ทางธุรกิจได้ต่อไป
ซึ่งผลพวงจากการทํา “ทําเนียบมดโปร”การจัดทุนการศึกษามอบให้นักศึกษา ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยสมาคมฯเป็นผู้มอบทุนให้เรียนตั้งแต่ปีที่ 1 จนศึกษาจบปีที่ 4 จํานวนทั้งสิ้น 13 ทุน การรับบริจาคทรัพย์สินและสิ่งของต่างๆเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ําท่วมที่จังหวดัพระนครศรีอยุธยา การร่วมสมทบทุนสร้างสวนเฉลิมพระเกียรติบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัย จัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาเก่าและสมาชิกของ สมาคมฯ ได้ตรวจสอบการดําเนินการของสมาคมฯอีกทั้งร่วมกันพิจารณาแก้ไขกฏระเบียบข้อ บังคับของสมาคมฯ นี้ทําให้สมาคมฯได้ฐานข้อมูลของนักศึกษาเก่าที่เป็นปัจจุบันเพิ่มขึ้นมีการจัดกิจกรรมดา้นต่างๆ เช่นการแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่งขันกอล์ฟ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายซึ่งสามารถ นําเงินบริจาคให้มหาวิทยาลัยฯเป็นจํานวน ถึง 3 ล้านกว่าบาท อีกทั้งคณะกรรมการทุกท่านได้ร่วมแรงร่วมใจ ในการระดมทุนต่างๆ โดยรับบริจาค จากนักศึกษาเก่า อาทิ

พ.ศ.2540 – พ.ศ.2542 คุณบริพัตร ไชยวุฒิ (เครื่องกล รุ่น 9) เป็นนายกสมาคม คนที่ 10
โดย คณะกรรมการชุดนี้ได้จัดกิจกรรมประเพณีหลายอย่างอาทิ การจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง การแข่นขันกอล์ฟ และ การจัดงานราตรีบางมดซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุกภาควิชาทุกรุ่นได้ พบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน อีกทั้งได้จัดตั้งชมรมนักธุรกิจบางมดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาเก่าที่ประกอบ ธุรกิจต่างๆได้แลกเปลี่ยนแนวทางการดําเนินธุรกิจ และ สามารถร่วมลงทําธุรกิจด้วยกัน

มีการจัดทัศนศึกษาดูงานต่างๆอาทิการเข้าเยี่ยมชมการก่อสร้างอุโมงค์รถไฟฟ้า ใต้ดิน ซึ่งเป็นการใช้เทคโนโลยีใหม่เข้ามาช่วยในการก่อสร้าง มีการสํารวจรายชื่อนักศึกษาเก่าเพื่อเตรียมสําหรับการจัดทําหนังสือทําเนียบรุ่น

พ.ศ.2542 – พ.ศ.2544 พลเรือตรีสมภพ เสตะรุจิ (โยธา รุ่น 4) เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 11โครงการสร้างบ้านประหยัดพลังงานที่วิทยาเขตบางขุนเทียน ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุครบ 72 พรรษา และเพื่อศึกษาและสร้างตัวอย่างบ้านพักอาศัยโดยมีแนวคิดไม่ใช้เทคโนโลยีชั้น สูง แต่เน้นเรื่องการประหยัดพลังงาน ไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งได้จัดพิมพ์หนังสือคู่มือการสร้างบ้าน ด้วยพร้อมทั้งทําการส่งมอบบ้านตัวอย่างนี้ ให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเป็นผู้ดูแลและทําการทดลองอยู่ อาศัยต่อไป ได้แก้ไขระเบียบการเลือกตั้งนายกสมาคมจากเดิมเลือกเพียงนายกสมาคม เปลี่ยนมาเป็นให้สมาชิกเลือกกรรมการสมาคมทั้งหมดคือ 20 ท่าน และให้กรรมการทั้งหมดมาเลือกนายกสมาคมขึ้นมาดํารงค์ตําแหน่ง โดยในสมัยนี้ได้มีการจัดกิจกรรม และจัดอบรมสัมมนาต่างๆมากมาย อาทิ การจัดแข่งขันโบว์ลิ่ง การจัดแข่งขันกอล์ฟ การจัดอบรม ISO9000 ซึ่ง กิจกรรมต่างๆที่ทํานี้ได้รับความร่วมมือจากนักศึกษาเก่า และผู้ที่มีจิตเป็นกุศลจํานวนมากรายได้นําเข้าสมทบทุนมูลนิธิเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และกิจกรรมที่น่าสนใจอีกงานหนึ่งคือ

พ.ศ.2544-พ.ศ.2546 คุณสุมิท แช่มประสิทธิ์ (อุตสาหการ 13) เป็นนายกสมาคมฯ
คนที่ 12“เดินหน้าฝ่าวิกฤต” โดยมีวิทยากรคือ คุณจณิสตา ลิ่วเฉลิมวงศ์“ How to
Catch Money” ณ. ห้องประชุมคณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้น 2 อาคารเรียนรวม
4 , ..เป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกอล์ฟประเพณี 3 สถาบันการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ร่วมกับ ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน

ณ สนามกอล์ฟเกียรติธานี,..ร่วมกับ มหาวิทยาลัย จัดงาน “เทคโนโลยีแฟร์” ซึ่งเป็นงานใหญ่ระดับชาติ“วันมดใส่สูท” ณ อาคารพระจอมเกล้าราชานุสรณ์ 190
ปี……. เป็น กรรมการชุดแรกที่ถูกเลือกจากสมาชิกของสมาคมทั้งชุด จึงทําให้กรรมการชุดนี้มีความหลากหลายสาขามากกว่าเดิม เมื่อกรรมการได้เลือกนายกสมาคมแล้ว นายกสมาคมก็ได้แต่งตั้ง รศ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ และ ดร.ปิยะบุตร วานิชพงษ์พันธุ์

เป็นอุปนายก , คุณ นิตยา เทพมณี เป็นเหรัญญิก ในสมัยนี้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การจัดสัมมนาในหัวข้อ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและ สถาบันคีนันเอเชีย,.. คณะกรรมการ สน.มจธ. ร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการถึงแนวทางในการดําเนินงานของสมาคม ที่บ้านอีเกิ้ง อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี , ..ร่วมลงนามในสัตยาบรรณ ชมรมศิษย์เก่าเทคโนโลยีพระจอมเกล้า 3 สถาบัน ณ ห้องประชุม สมาคมนักศึกษาเก่า มจธ., ..จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเชื่อมความสัมพันธ์ ร่วมกับ ชมรมมดตะวันออก ณ สนามกอล์ฟพลูตาหลวง อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี , ..ร่วมกับชมรมพระจอมเกล้า 3 สถาบัน มอบกล้องโทรทัศน์จําลอง ติดตั้งที่พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 4 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์,..จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งประจําปี ณ เมเจอร์โบวล์ รัชโยธิน , ร่วมกับ ชมรมมดธุรกิจ

จัดดินเนอร์ทอล์ค เรื่อง โดยได้ใช้บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.), .. งานราตรีบางมด

พ.ศ.2546 – พ.ศ.2550 รศ.ศิริวัฒน์ ไชยชนะ (โยธา 8) นายกสมาคมฯ คนที่ 13 ดํารงตําแหน่ง 2 สมัย โดยมี คุณวิเชียร ชํานาญกิจ อุปนายกคนที่ 1 คุณชูชัย เจริญงาม อุปนายกคนที่ 2 คุณ สันติภาพ ธรรมวิวัฒนุกูร เลขานุการ และ ผศ.ศักดิ์ชัย สกานุพงษ์ เหรัญญิก ช่วงระยะเวลาการดําเนินงานได้มีการจัดกิจกรรมต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นงานราตรีบางมด ณ ลุมพินีสถาน งานกาชาดประจําปี 2546 ณ สวนอัมพร ซึ่งเป็นปีแรกที่สมาคมฯ ได้เข้าร่วมออกร้านในงานกาชาดประจําปี เข้าร่วมงานประชุมประจําปี และงานเลี้ยงสังสรรค์ ของชมรมมดภูมิภาค งานแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล “Bangmod Bowl

2003” การแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจําปี 2546 และ งานที่ยิ่งใหญ่ของสมาคมฯ ก็คืองาน “200 ปีพระจอมเกล้า” ซึ่งร่วมกันจัดโดย 3 สถาบัน ซึ่งเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ ในการร่วมกันเฉลิมฉลอง 200 ปีพระจอมเกล้า โดยมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการออกร้านงานกาชาดประจําปี 2547 “งานนิทรรศการพระจอมเกล้า 200 ปี” ซึ่งมีขึ้นในวันที่ 15 ตุลาคม 2547 – 18

ตุลาคม 2547 โดยได้รับ พระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯงานราตรีบางมด’47การเข้าร่วมสัมมนาศิษย์เก่า กับมหาวิทยาลัยฯ ที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อเป็นการร่วมหารือในการที่จะให้ศิษย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น และจะทํา ยังไงให้นักศึกษาภูมิใจในตัวมหาวิทยาลัยฯ… และอีกกิจกรรมที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ร่วมมือกับสมาคมฯ และชมรมมดฯในการคัดเลือกนักศึกษาโควตาใน ระดับอุดมศึกษาและรับนักศึกษาโควตา ระดับ ป.วส.ต่อระดับปริญญาตรี ซึ่งถือเป็นโอกาสดีที่สมาคมฯ จะได้มีส่วนร่วมในการทํางานร่วมกับ มหาวิทยาลัยฯมากยิ่งขึ้น…อีกหนึ่งกิจกรรมที่สมาคมฯ จัดขึ้นมา 2 ครั้ง ก็คือ กิจกรรมพี่สอนน้อง โดยสมาคมฯได้เชิญรุ่นพี่ที่ประสบความสําเร็จในหน้าที่การงาน มาเล่าประสบการณ์ ทั้งการทํางาน การอยู่ร่วมกันในสังคม เทคนิคในการเขียนใบสมัคร เทคนิคในการสัมภาษณ์งาน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่น้องๆ นักศึกษาให้ความสนใจเป็นอย่างดียิ่ง สมาคมหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมืออย่างนี้ต่อไป…. ที่ทรงเสด็จเปิดงานในครั้งนี้ด้วย.และในปี 2547 สมาคมฯ ก็ยังจัดกิจกรรมอีกเรื่อย ๆ เริ่มตั้งแต่ต้นปี เริ่มด้วย ปีนี้จัดที่สนามบอล มหาวิทยาลัยฯ มีศิษย์เก่ามาร่วมงานกันคับคั่งเลยค่ะ…งานต่อมาก็เป็นงานเข้าร่วมกิจกรรม กับชมรมต่างๆ ชมรมมดเหนือ จัดกันที่จ.อุทัยธานี ชมรมมดตะวันออก จัดที่จ.ระยอง ชมรมมดอีสาน จัดที่ จ.มหาสารคาม ชมรมมดใต้ จัดที่ จ.สงขลา….กิจกรรมต่อมาก็เป็น

พ.ศ.2550-2552 นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม (โยธา 12) เป็นนายกสมาคมฯ คนที่ 14 และร่วมกับคณะกรรมการบริหาร สมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ดําเนินการกิจกรรมต่างๆ

1. ให้การส่งเสริมและสนับสนุนจัดหาทุนเพื่อใช้ในการศึกษา ค้นคว้า วิจัย และกิจกรรมของนักศึกษา 1.1 สนับสนุนโครงการ “การเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน ด้วยกิจกรรมการส่งเสริมความรู้ด้านความปลอดภัย”
1.2 สนับสนุนโครงการออกค่ายวัฒนธรรมคืนถิ่น ครั้งที่ 6 ของชมรมศิลปวัฒนธรรมทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

1.3 สนับสนุนกิจกรรมขององค์การนักศึกษาโดยเป็นการอํานวยความสะดวกแก่บัณฑิต และเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างนักศึกษาปัจจุบันกับบัณฑิต
1.4 สนับสนุนโครงการกีฬา “โคโลนีเกมส์ ครั้งที่ 5 (5th Colony Games)” ของนักศึกษาภาควิชาจุลชีววิทยา

1.5 สนับสนุนทุนทรัพย์และอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อสมทบทุนในการจัดทําโครงการ ค่ายครูอาสาพัฒนาชนบท ครั้งที่ 4 นักศึกษาภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล ในการจัดทําโครงการ ครูอาสาพัฒนาชนบท
1.6 สนับสนุนองค์การนักศึกษา ในการจัดละครเวที เพื่อให้เป็นศิลปะการแสดงและหาความรู้นอกกรอบห้องเรียนเพื่อสร้างความสามัคคี

1.7 สนับสนุนนักศึกษาคณะวิศวกรรมไฟฟ้าในการจัดงาน Electrical Night
1.8 สนับ สนุนชมรมสันทนาการและเชียร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เข้าร่วมในงานฟุตบอลประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ และกีฬา 3 พระจอมเกล้า ทั้ง 3 สถาบัน
1.9 สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโยธาสัมพันธ์ครั้งที่ 20
2. ให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลต่อกันในสังคมของมวลสมาชิกและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2.1 ให้ความช่วยเหลือแก่นักศึกษา นายพรพงษ์ นิลใย นักศึกษาของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปีที่ 3 บ้านได้ประสบเหตุอัคคีภัย
2.2 สมาคมฯเข้าร่วมงาน บริบทศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย จัดโดยชมรมมดอีสาน
2.3 สมาคมฯเข้าร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิต กับท่านผู้อาวุโสที่เกษียณอายุ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
2.4 สมาคมฯร่วมสนับสนุนกองกิจการนักศึกษา จัดโครงการ “มจธ. ร่วมใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ 6” ณ หมู่บ้าน พลั่งแท และ หมู่บ้าน ยองแหล่ะ อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่
3. เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ให้นักศึกษารวมถึงระหว่างมวลสมาชิกด้วยกัน
3.1 งานปัจฉิมนิเทศ ประจําปีการศึกษา 2550 โดยสมาคมฯร่วมกับมหาวิทยาลัยเชิญนักศึกษาเก่าเป็นทีมวิทยากร
3.2 สมาคมฯร่วมกับมหาวิทยาลัยและชมรมมดภูมิภาค ทําการคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
3.3 สมาคมฯร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการเสวนาวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี
3.4 สมาคมนักศึกษาเก่าฯ ได้ดําเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ จัดงานเพื่อแสดงความยินดีให้กับนักศึกษาเก่าที่ได้รับความก้าวหน้าในการทํา งาน ทั้ง 5 ท่าน

1) นายสุพจน์ ทรัพย์ล้อม 2) นายจุมพล สําเภาพล 3) นายชลิต แก้วจินดา 4) นายสุพจน์ เลียดประถม 5) นายสุรเดช จิรัฐิติเจริญ

เป็น อธิบดีกรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม (โยธา12 )
เป็น ผู้อํานวยการสํานักการจราจรและขนส่ง กรุงเทพมหานคร (โยธา12 ) เป็น สมาชิกวุฒิสภาจากการสรรหา (เครื่องกล 17)
เป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดตราด (เครื่องกล 7)
เป็น สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดปราจีนบุรี (โยธา 22)

3.5 สมาคมฯร่วมสนับสนุนจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ครั้งที่
21 เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสนใจ และต้องการที่จะพัฒนาทักษะความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้มีโอกาสเรียนรู้อย่างถูกวิธี
3.6 ปรับปรุงพื้นที่สมาคมนักศึกษาเก่า รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น ประมาณ 1,800,000.00 บาท ได้แก่ งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นล่าง – พื้นที่ปรับปรุงจํานวน 240 ตารางเมตร

งานปรับปรุงพื้นที่ชั้นที่สอง – พื้นที่ปรับปรุงจํานวน 432 ตาราง
งานปรับปรุงทาสีอาคารสัมมนา
4. ให้การส่งเสริมการกีฬา การออกกําลังกายเพื่อสุขภาพ อีกทั้งจัดกิจกรรมเพื่อการพักผ่อนและการบันเทิง 4.1 สมาคม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมการแข่งขันแรลลี่ การกุศล ในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย เส้นทางวิทยาเขตบางมด – วิทยาเขตบางขุนเทียน – วิทยาเขตราชบุรี – เขื่อนศรีนครินทร์ จ.กาญจนบุรี สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา
4.2 สมาคมฯมอบอุปกรณ์การกีฬาให้กับโรงเรียนที่อยู่ใกล้วิทยาเขตบางขุนเทียนและ วิทยาเขตราชบุรีจํานวน 4 โรงเรียน เพื่อสาธารณะกุศลและสนับสนุนการกีฬาของโรงเรียน
4.3 สมาคมฯ จัดการแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศลเพื่อพบปะสังสรรค์ ระหว่างสมาชิก นักศึกษาเก่า นักศึกษาปัจจุบัน และผู้มีอุปการคุณต่อสมาคมฯ และนํารายได้เข้ากองทุนสงเคราะห์สมาชิก
4.4 สมาคมฯจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลประจําปี 2550-2551 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
4.5 สมาคมฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอมเกล้า ได้ร่วมจัดกิจกรรม แข่งขันกอล์ฟ Ryder Cup 3 พระจอมเกล้า
4.6 สมาคมฯ ร่วมกับชมรมศิษย์เก่า 3 พระจอมเกล้าได้จัดกิจกรรมการแข่งขันฟุตบอล
4.7 สมาคมฯร่วมสนับสนุนการจัดการแข่งขันเดิน – วิ่งการกุศล “พระจอมเกล้าธนบุรี มินิ – ฮาล์ฟมาราธอน” ครั้งที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เพื่อร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัย
5. ร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ที่มีวัตถุประสงค์ในทางเดียวกันและสนับสนุนกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
5.1 สมาคมฯร่วมทําบุญทอดผ้าป่าสมทบทุนการก่อสร้างพระมหาเจดีย์เพื่อใช้เป็นที่ บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ ร่วมกับมหาวิทยาลัยฯ ณ อุโบสถวัดพุทธบูชา
5.2 สมาคมฯร่วมสนับสนุนทีมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชมรมกอล์ฟสํานักงานสลากกินแบ่ง รัฐบาล เพื่อหารายได้ช่วยเหลือสาธารณประโยชน์ สาธารณกุศล
5.3 สมาคมฯร่วมเป็นกรรมการกฐินมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
5.4 สมาคมร่วมกับคณะอนุกรรมการสาขาวิศวกรรมจราจรและขนส่ง ภายใต้คณะกรรมการวิชาการสาขาวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ สาขาวิศวกรรมขนส่ง ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดการประชุมวิชาการการขนส่งแห่งชาติ
ครั้งที่ 5 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศจํานวน 4 ท่าน ออสเตรเลีย, ญี่ปุ่น, ฮ่องกง
และลาว เป็นผู้บรรยายให้ความรู้ เพื่อเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ นักวิชาการ นักวิจัย และ ผู้ปฏิบัติงานทั้งภาครัฐและเอกชน ในด้านการขนส่งและจราจร หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้มาพบปะและระดมความคิดเกี่ยวกับระบบการขนส่งและกลยุทธ์การพัฒนาประเทศ อย่างยั่งยืนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ

0 Comments

Leave a Comment